Vlaamse provinciebesturen starten met opmaak Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan

Door Annemie Charlier op 1 april 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke planning

De Vlaamse regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV dient als richtlijn voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Vlaanderen. In het BRV krijgen de provinciebesturen een bovenlokale en streekgerichte rol toebedeeld. Ze krijgen de ruimte om een eigen strategisch ruimtelijk beleid op te maken in de vorm van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte.

Startbeslissing genomen in 5 provinciebesturen

De 5 Vlaamse provinciebesturen beslisten om te starten met de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte. Met deze beslissing tonen de provinciebesturen hun engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking. Dit om de toekomstige uitdagingen op maat aan te pakken. Een visie vanuit bovenlokaal perspectief is nuttig en nodig om ruimtelijke keuzes te maken en afstemming te zoeken tussen bovenlokale en lokale gebiedsontwikkelingen.

In het vernieuwd provinciaal ruimtelijk beleid gaan de provinciebesturen niet alleen over bestuurlijke grenzen heen maar ook over beleidsdomeinen heen: de uitdagingen worden vanuit een bovenlokaal perspectief geïntegreerd aangepakt door een multidisciplinair en deskundig team van medewerkers. De provinciebesturen kunnen in hun ruimtelijk beleid voor impulsen zorgen om lokale en bovenlokale opportuniteiten van een gebied optimaal te benutten. Er wordt dan ook een gebiedsgerichte aanpak gehanteerd. Maar er wordt ook realisatiegericht gewerkt. Want de plannen die we vandaag maken, moeten snel tot zichtbare veranderingen leiden op het terrein. Het is dan ook duidelijk dat de provinciebesturen in hun ruimtelijk beleid flexibel moeten zijn, want elk project is anders en vraagt een aanpak op maat.

Gemeenschappelijke ambitie in 5 unieke beleidsplannen

In deze gemeenschappelijke ambitie worden er een aantal overeenkomstige uitgangspunten gehanteerd: duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte, streven naar een efficiënt ruimtegebruik, een koppeling maken tussen ruimtelijke ontwikkelingen en duurzame mobiliteit, rekening houdend met de kwetsbaarheden van onze natuurlijke omgeving.

Op deze manier geven de provinciebesturen een gebiedsgerichte invulling aan de ambities en principes van het BRV en krijgen de gemeenten een concreter referentiekader voor hun ruimtelijk beleid. Zo werken we als provinciebesturen mee aan de omgevingskwaliteit én de leefkwaliteit van onze inwoners, bedrijven en organisaties, nu en in de toekomst.

Maar elke provincie is ook uniek, heeft haar eigen specifiek karakter en nood aan een aanpak op maat. Daarom maakt elke provincie een eigen Beleidsplan Ruimte op met inhoudelijke accenten. Dit leidt tot 5 verschillende en sterke beleidsplannen, afgestemd op de ruimtelijke situatie, kwaliteiten en identiteit van iedere provincie.

Beleidsplan Oost-Vlaanderen ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

De Provincie Oost-Vlaanderen is volop bezig met de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan. Op 30 januari 2019 nam de provincieraad de officiële startbeslissing voor de opmaak ervan.

Annemie Charlier, gedeputeerde: “Vandaag lanceren we het nieuws dat we bij Provincie Oost-Vlaanderen gestart zijn met de opmaak van een nieuw Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen. Daarin kijken we richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn.”, zegt Annemie Charlier, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning bij de Provincie Oost-Vlaanderen. “Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. Er volgt een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen, die gebaseerd zijn op onderzoek en overleg. Ook burgerparticipatie staat daarbij centraal. Een eerste belangrijk moment daarvoor volgt in het najaar van 2019. Dan leggen we ons voorbereidend werk voor tijdens de raadpleging van de conceptnota. Elke Oost-Vlaming kan zijn suggesties met ons delen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is