Erfgoed

De provincie wil blijven inzetten op het behoud, de restauratie en de ontsluiting van alle vormen van onroerend erfgoed: beschermde monumenten, relictlandschappen en dorpsgezichten, archeologische sites, kleine landschapselementen,... 

Sinds de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet is het bestuurlijk erfgoedlandschap in Vlaanderen grondig hertekend. Daarom legt het provinciaal erfgoedbeleid in de toekomst een duidelijke focus en richt zich in hoofdzaak op een dienstverlening aan lokale besturen en in mindere mate rechtstreeks naar de burger. Advisering van (private) eigenaars van erfgoed is niet langer een taak van de provincie; die rol is overgenomen door Vlaanderen, de gemeenten en de intergemeentelijk onroerenderfgoeddiensten (IOED). De provincie blijft wel een aanspreekpunt voor de lokale overheden en helpt hen bij de uitbouw van een lokaal erfgoedbeleid en de opstart van een IOED.

Aandacht voor erfgoed, erfgoedzorg en erfgoedontsluiting wordt een algemeen uitgangspunt bij alle beleidsbeslissingen op provinciaal niveau. We zorgen dan ook voor een erfgoedtoets ten behoeve van de eigen grondgebonden diensten, in het bijzonder in vergunningsdossiers en ruimtelijke plannen.

Preventieve erfgoedzorg

Als provinciale organisatie onder de koepel Monumentenwacht Vlaanderen vzw blijven we de eigenaars en beheerders van monumenten en bouwkundig erfgoed, die aangesloten zijn bij Monumentenwacht, ondersteunen met bouwkundige inspecties en gespecialiseerd advies. Daarbij zetten we vooral in op preventie en goed beheer.

De expertise en inzet van onze monumentenwachters integreren we nog meer dan vroeger in het ruimere provinciale erfgoedbeleid. We onderzoeken of we de werking van Monumentenwacht kunnen verbreden naar landschapszorg in samenwerking met de regionale landschappen.

Integrale landschapszorg

De provincie neemt een actieve verantwoordelijkheid in het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteit en het stimuleren van duurzaam landschapsbeheer in beschermde landschappen, ankerplaatsen en relictzones. Samenwerking en afstemming met andere actoren zijn cruciaal in het behoud en de versterking van de (historische) kwaliteit van een landschap.

De provincie ontwikkelt een algemene visie op landschapszorg en vertaalt deze in concrete doelstellingen, toetsingskaders en actieplannen. Dit vereist een coproductie tussen het beleidsdomein erfgoed enerzijds en ruimte, natuur en landbouw anderzijds.

Sensibilisering en publiekswerking

De provincie blijft inzetten op publiekswerking en ontsluiting om het belang van ons erfgoed en de zorg voor dat erfgoed te duiden. Op die manier versterken we het draagvlak voor de erfgoedzorg en betrekken we de inwoners meer bij hun eigen geschiedenis.

De provincie werkt daarom actief mee aan Openmonumentendag, molendagen en de archeologiedagen. Om de bekendheid van het provinciaal erfgoed te versterken, ondersteunen we innovatieve ontsluitingsprojecten van lokale besturen in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en de Regionale Landschappen. 

Met het project “Erfgoedsprokkels” geven we gemeenten en lokale erfgoedverenigingen een duwtje in de rug voor het voeren van een lokaal erfgoedbeleid met een laagdrempelige publicatie. Op het vlak van gespecialiseerde, vaak lokale erfgoedpublicaties zet de provincie een stap terug. Door middel van een vernieuwde provinciale erfgoedprijs brengen we toonaangevende projecten rond restauratie en herbestemming, landschapszorg en erfgoedwerking in beeld.

Erfgoedsites

De bestaande provinciale erfgoedsites in Ename, Velzeke, Baasrode en het Mola in Wachtebeke worden professioneel verdergezet, waarbij we vooral inzetten op publiekswerking en educatie om een breed publiek in contact te brengen met onroerend erfgoed en archeologie. Hiervoor zoeken we synergie met de lokale actoren. We streven naar een eenvormig beheer van alle erfgoedsites. We behouden en optimaliseren de uitleendiensten voor erfgoedmateriaal.

We optimaliseren de bestaande depotcapaciteit in de twee erkende provinciale erfgoeddepots in Ename en Velzeke en investeren waar nodig. We ontsluiten onze archeologische objecten ook naar het grote publiek.

Het maalvaardig houden van de verscheidene molens in onze provincie blijft een topprioriteit. Mola bouwen we verder uit als voorbeeldsite op het vlak van molenerfgoedzorg. 

De scheepswerven van Baasrode worden hét ontmoetingspunt voor de varenderfgoedgemeenschap voor binnenscheepvaart. De site zullen we verder restaureren en ontwikkelen in samenwerking met TOV, de stad Dendermonde en de lokale erfgoedverenigingen.

 

 

Nieuws over dit onderwerp

Beleef Open Monumentendag in Provincie Oost-Vlaanderen

Op Open Monumentendag zondag 8 september stelt ook Provincie Oost-Vlaanderen haar historische locaties open. Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed: “Het provinciebestuur heeft heel wat …

Utopia in Aalst en de Standaertsite in Ledeberg winnaars van de provinciale Architectuurprijs 2019

De provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2019 wordt toegekend aan twee ex-aequo laureaten: Utopia: bibliotheek en Academie voor Podiumkunsten in Aalst, een ontwerp van KAAN Architecten uit …

30 september laatste dag om subsidies voor erfgoedprojecten aan te vragen

Maandag 30 september is de laatste dag om een subsidie aan te vragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor een erfgoedproject in het voorjaar. Zowel particulieren, overheden, verenigingen als scholen …