Ruimtelijke planning

Het provinciaal ruimtelijk beleid moet een transitie naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling faciliteren.

De bestaande ruimte moeten we zowel intensiever als kwalitatiever gebruiken. We kiezen daarom dan ook resoluut voor kwalitatieve verdichting van onze steden en dorpskernen om zo onze open ruimte, natuurgebieden en waardevolle landschappen te vrijwaren.

Het provinciebestuur speelt een belangrijke rol in het ruimtelijk beleid waar het de gemeentegrenzen overschrijdt. In samenspraak met de verscheidene diensten en actoren gaan we ook op zoek naar de juiste instrumenten om het gewenste ruimtelijk beleid te operationaliseren. Dit kan gebeuren door de opmaak van RUP’s en verordenende instrumenten, gebiedsgerichte strategische en bovenlokale projecten en de opmaak van beleidskaders als leidraad voor ruimtelijke projecten en omgevingsbeleid, maar ook als afwegingskader voor vergunningsdossiers.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte als basis voor een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid

Tijdens deze bestuursperiode werken we aan de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte als volwaardige opvolger van het structuurplan, voortbouwend op de algemene visie in de kernnota "Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050". Het is essentieel om binnen de gebieden voor maatschappelijke activiteiten sterk in te zetten op strategische verdichtingszones: binnen deze gebieden kunnen kwaliteitsvolle omgevingen gevormd worden voor wonen, werken en ontspannen door meervoudig en intensief ruimtegebruik. Hier is een duidelijke link met een vernieuwend mobiliteitssysteem. Daarnaast is de verdere ontwikkeling van economische activiteitenzones - hetzij door verwerving hetzij door aanleg, reconversie en sturing van specifieke zones voor bedrijvigheid en logistiek - cruciaal.

Het provinciebestuur moet een “regulator” zijn om, vanuit een bovenlokale regionale visie, bijkomende ruimte te voorzien voor wonen en werken. Hierbij verlaten we het strikt hiërarchisch kader van de structuurplannen en vertrekken we vanuit kansen en opportuniteiten.

We kiezen resoluut voor de vernieuwde methodiek van beleidsplanning in coproductie met alle grondgebonden provinciale diensten. Hiervoor werken we een coherente set van beleidskaders uit die het duurzame ruimtelijk beleid van de provincie nog scherper moet stellen en een kader bieden voor lokale besturen, burgers, middenveldorganisaties en bedrijven. Deze beleidskaders interfereren met elkaar en zorgen voor de vertaling van de strategische visie in een concreet actieplan.

De provincie als ruimtelijk regisseur van bovenlokale gebiedsgerichte projecten

De dienst Ruimtelijke Planning heeft zich de voorbije jaren verbreed onder de noemer #planningkwadraat tot een werking die projectmatig en in partnerschap met burgers, bedrijven en andere overheden werkt aan de transformatie van Oost-Vlaanderen. De provincie neemt hier – afhankelijk van het gebied en het project – een andere rol op. Dit kan gaan van een coördinerende rol tot een meer ondersteunende rol, van een sensibiliserende rol tot een trekkersrol, om zo uitvoering te geven aan een gedragen ruimtelijke beleidsvisie.

De komende bestuursperiode zetten we de werking van gebiedsgerichte processen verder waar dit een meerwaarde heeft voor de provincie of een deelregio. Een bovenlokale, gebiedsgerichte aanpak is hierbij cruciaal. “Partnerschap” en “realisatiegerichtheid” zich hierbij de kernwoorden. Binnen deze werking zetten we maximaal in op een afstemming en samenwerking over de beleidsdomeinen heen. Hierbij benutten we maximaal de bestaande subsidiekanalen vanuit Europa of Vlaanderen. We onderzoeken de mogelijkheden voor een flexibele werking met een structurele dienstoverschrijdende projectenportefeuille. Hierbij focussen we zowel op inhoudelijke als op procesmatige aspecten zodat we de projecten – indien nodig – tijdig kunnen bijstellen.

Nieuws over dit onderwerp

Participatiemarkt Bedrijvigheid Oudenaarde: voorstelling project & blik op de toekomst

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde werken samen aan het project Bedrijvigheid Oudenaarde. Ze gaan na hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk …

Participatiemarkt Masterplan Oudenaarde Linkeroever: voorstelling Ruimtelijke raamwerk en eerste ontwerpschetsen

Het Ruimtelijke Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark is afgewerkt en goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad. Het is het kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen …

Vlaamse provinciebesturen starten met opmaak Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan

De Vlaamse regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV dient als richtlijn voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Vlaanderen. In …