Wonen

Op basis van de werking van de woningmarkten en de actuele woontendensen in Oost-Vlaanderen werken we aan een toekomstgericht woonbeleid in een breder ruimtelijk beleid. Demografische ontwikkelingen en de daarmee samengaande ontwikkelingen in het wonen laten zich gelden op een andere schaal dan gemeenten en manifesteren zich op het niveau van regionale woningmarkten. Deze zijn functionele woonruimtes met een eigen demografische en woondynamiek. De centrumsteden winnen daarbij aan populariteit maar het blijft moeilijk om jonge gezinnen in de stad te houden. Ook in landelijke kernen moeten we zorgen voor voldoende aangepaste huisvesting voor alle leeftijden en bevolkingsgroepen. Daarbij maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. In de eerste plaats focussen we op een optimalisatie van het bestaand woningpatrimonium en de bebouwde ruimte. Het verder aansnijden van woonreserve- en openruimtegebieden beperken we tot een absoluut minimum.

We bundelen onze kennis in een kennis- en expertisecentrum over wonen en kwalitatieve verdichting ten behoeve van lokale woonactoren en de eigen diensten. De opgebouwde kennis op het vlak van experimentele en nieuwe woonvormen en de regionale woonmarkten combineren we met de expertise rond herbestemming en kwalitatieve verdichtingsprocessen binnen het ruimtelijk beleid.

Wonen is een basisbehoefte, vandaar onze aandacht voor aanvullende leningen en experimentele woonvormen. We houden de concepten tegen het licht in functie van de effectiviteit op het ruimtelijk beleid van de provincie en de lokale besturen. Daartoe is een evaluatie van beide concepten wenselijk.