Provinciaal werk

Momenteel is de Bestendigde Deputatie bezig met een breedgedragen bestuursakkoord op te stellen.

De volgende krachtlijnen draagt de Deputatie hoog in het vaandel:

  • We willen blijven inzetten op de ondersteunende rol van de provincie in het kader van duurzaamheid. Het provinciaal klimaatplan is hiervoor de dynamische leidraad. Er is nood aan een transitie over alle beleidsdomeinen heen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen alle provinciale diensten nauw samenwerken. De drie meerderheidspartijen zijn ook van mening dat we in deze provincie meer hernieuwbare energie moeten produceren. 
  • Het netwerk van fietssnelwegen zullen we verder uitbreiden en versneld aanleggen. Op die manier ontwarren we de vele verkeersknopen rond onze steden en gemeenten en moedigen we de burger aan om vaker de fiets te gebruiken.  Samenwerking met het Vlaams Gewest en de steden en gemeenten is essentieel om de ‘missing links’ weg te werken en het lokale fietsverkeer optimaal te laten aansluiten op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk en de fietssnelwegen. 
  • De provincie zal – op verzoek van de gemeentebesturen - de expertise van de provinciale diensten ter beschikking stellen om de gemeenten te ondersteunen waar nodig. De autonomie van de gemeenten enerzijds en een goed overleg met Vlaanderen anderzijds is hierbij cruciaal. 
  • We voeren ook in de toekomst een strikt en verantwoord financieel beleid met een begrotingsevenwicht. We bekijken waar we efficiëntiewinsten kunnen boeken en onderzoeken om die te laten terugvloeien naar de Oost-Vlamingen.
  • De coalitiepartners zullen het project Leopoldskazerne kritisch blijven opvolgen en bijsturen waar nodig om zo de kosten te minimaliseren. Ik pleit ervoor dat alle partijen hun verantwoordelijkheid in dit dossier opnemen en hun ideologische bril opzijzetten. We moeten omzichtig omspringen met het belastinggeld van de Oost-Vlamingen. 
  • Laat één ding duidelijk zijn: handelsmissies zijn géén kerntaak van de provincie. We stellen ons dan ook terughoudend op m.b.t. de organisatie van handelsmissies. Een participatie van de provincie kan enkel als de missies een aantoonbare economische en wetenschappelijke toegevoegde waarde opleveren voor Oost-Vlaamse belanghebbenden. 
  • Deze coalitie maakt er een prioriteit van om de problemen van wateroverlast krachtdadig aan te pakken. Dit doen we door bufferbekkens aan te leggen of pompgemalen te installeren. Deze bufferbekkens moeten we nog meer inschakelen om de Oost-Vlaamse landbouwers bij periodes van droogte en waterschaarste van water te voorzien. 
  • Bij ruimtelijke planning en het vergunningenbeleid komt er meer transparantie en een verhoging van de kwaliteit van de beslissingen op basis van de aanbevelingen van audit Vlaanderen. Jaarlijks zullen we hierover rapporteren aan de bevoegde beleidscommissie. 
  • Samen met de steden en gemeenten zetten we een eigentijdse visie op wonen, werken en beleven, om in concrete acties en uitvoeringsplannen op het terrein. Ruimtelijke kwaliteit, vrijwaren van open ruimte en duurzame ontwikkeling zijn hierbij de kernwoorden.'
  • We stimuleren innovatie en ondernemerschap. Deze meerderheid wil verder inzetten op het verduurzamen en moderniseren van de Oost-Vlaamse bedrijventerreinen.  Heel wat KMO’s en bedrijfsleiders zijn op zoek naar een betaalbare en geschikte bedrijfsruimte maar deze zoektocht is vaak geen evidente klus.  Via de POM zullen we de ruimtebehoefte van ondernemingen opvolgen en monitoren. We ondersteunen lokale besturen op vlak van activering en reconversie van onbenutte bedrijfsgronden. De POM en de EROV zullen heel nauw samenwerken en er komt één loketfunctie zodat het voor de ondernemers duidelijk is waar ze terecht kunnen.